Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Matura międzynarodowa \ Informacje ogólne


Wyciąg ze statutu dot. oddziału międzynarodowego

DZIAŁ IX

Oddział międzynarodowy z programem IB DP

 

Rozdział 1

Cele i założenia kształcenia w oddziale międzynarodowym

§ 74

          Na podstawie:

 1. decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 czerwca 2021 r.;
 2. certyfikatu International Baccalaureate Organization (w skrócie IBO) w Genewie podpisanej w listopadzie 2020 r. autoryzującego członkostwo Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu w IBO;
 3. uchwały Rady Miasta Opola nr XV/285/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.;
 4. uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2020/2021 z dnia 17grudnia 2020 r.;

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu prowadzone jest nauczanie w oddziałach międzynarodowych.

 1. Celem utworzenia oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III w Opolu jest stworzenie możliwości dla młodzieży regionu opolskiego i przybywających z innych krajów zdobycia wykształcenia w szkole ponadpodstawowej w sposób efektywny, tak aby zdobyte umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim umożliwiły im kontynuację nauki na wyższych uczelniach na całym świecie.
 2. Założenia kształcenia w oddziale międzynarodowym to m.in.: wdrożenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami nauczania, wykształcenie świadomych młodych ludzi, otwartych na otaczający świat, tolerancyjnych i aktywnych w działaniach na rzecz społeczności lokalnych oraz umożliwienie uczniom zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań ucznia.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Organizacja Matury Międzynarodowej – International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.
 4. Osobą odpowiedzialną za realizację programu IB DP w szkole jest koordynator programu IB DP powoływany przez dyrektora szkoły, który określa zakres jego obowiązków i zasady współpracy.

 

Rozdział 2

Program nauczania realizowany w oddziale międzynarodowym

§ 75

 1. W szkole realizowane są programy nauczania zgodne z polską podstawą programową kształcenia ogólnego oraz programy dla oddziałów międzynarodowych zgodne z przepisami IBO z uwzględnieniem właściwych rozporządzeń MEN.
 2. W I i II klasie oddziału międzynarodowego (tak zwane pre-IB) realizowane będą programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum  oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467).
 3. W klasie III i IV oddziału międzynarodowego uczeń będzie realizował dwuletni program obejmujący 6 grup przedmiotowych oraz przedmioty Theory of Knowledge (teoria wiedzy) i CAS (kreatywność, działanie, służba) oraz napisze samodzielną pracę badawczą - Extended Essey. Proces dydaktyczny w oddziale międzynarodowym opiera się na zasadach ustanowionych przez International Baccalaureate Organization (IBO). Program IB DP obejmuje wybrane przez ucznia 6 przedmiotów, 3 przedmioty na poziomie podstawowym (SL) i 3 na poziomie rozszerzonym (HL) lub 2 podstawowe i 4 rozszerzone. Przedmioty prowadzone na poziomie podstawowym realizowane są w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
  a przedmioty na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

 

Rozdział 3

Organizacja kształcenia w oddziale międzynarodowym

§ 76

 1. Cykl kształcenia w oddziale międzynarodowym trwa cztery lata i składa się z dwuletniej klasy przygotowawczej (tzw. pre-IB) oraz dwuletniego programu International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP).
 2. W ostatnich dwóch latach nauki w oddziale międzynarodowym, podczas których realizowany będzie program matury międzynarodowej, wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim (z wyjątkiem zajęć edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami polskimi obejmujących: język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, nauczanych z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego).
 3. Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym obywatelami polskimi nauczanie języka polskiego jako języka obcego.

 

§ 77

Dokumentacja szkolna dostarczana do organizacji International Baccalaureate wypełniana jest w języku angielskim. Wewnątrzszkolna dokumentacja służąca informowaniu rodziców oraz lokalnych władz oświatowych jest redagowana w języku polskim lub zarówno w języku polskim i angielskim.

 

§ 78

 1. Absolwenci oddziału realizującego IB DP mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
 2. Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego możliwość przejścia na każdym etapie kształcenia do kształcenia realizowanego zgodnie z programami nauczania kształcenia ogólnego, pod warunkiem zaliczenia egzaminów klasyfikacyjnych wyrównujących różnice programowe.
 3. Uczeń nie może powtarzać klasy z IB DP.
 4. W przypadku skreślenia ucznia z listy klasy realizującej IB DP, aby uzyskać przeniesienie do równoległej klasy uczeń musi otrzymać pozytywne oceny z egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów nauczanych w danej klasie w zakresie rozszerzonym.

 

§ 79

 1. Przed rozpoczęciem nauki w klasie realizującej program matury międzynarodowej uczeń dokonuje wyboru sześciu przedmiotów z grup przedmiotowych zgodnie z warunkami obowiązującymi dla danej sesji egzaminacyjnej, zawartymi w Diploma Programme Assessment Procedures  oraz zgodnie z ofertą przedmiotową szkoły. Przynajmniej trzy przedmioty i nie więcej niż cztery muszą być wybrane na poziomie wyższym (HL), pozostałe na poziomie podstawowym (SL).
 2. Aby uzyskać dyplom matury międzynarodowej, każdy uczeń w czasie realizacji programu IB DP  (trzecia i czwarta klasa) ma obowiązek:
 1. uczestniczyć w minimum 150 godzinach zajęć lekcyjnych na poziomie podstawowym oraz 240 godzinach na poziomie rozszerzonym, w każdym z wybranych przez siebie przedmiotów,
 2. spełnić wszystkie wymogi egzaminacyjne wybranych przez siebie przedmiotów,
 3. wziąć udział w 100 godzinach zajęć teorii wiedzy (Theory of Knowledge) oraz spełnić wymogi przewidziane dla tego przedmiotu,
 4. uzyskać zaliczenie z programu zajęć CAS (Creativity, Action, Service),
 5. wykonać i przedłożyć do oceny samodzielną pracę badawczą (Extended Essay)
  z wybranego przez siebie przedmiotu.
 1. Uczeń składający egzamin maturalny może otrzymać maksymalnie 7 punktów za każdy przedmiot, co daje mu w sumie 42 punkty. Dodatkowo, maksymalnie 3 punkty uczeń może uzyskać łącznie  za teorię wiedzy i pracę dyplomową. Maksymalny wynik maturalny w systemie IB DP to 45 punktów.
 2. Egzamin uznaje się za zdany przy minimalnym wyniku 24 punktów.

 

Rozdział 4

Zasady rekrutacji do oddziału międzynarodowego

§ 80

 1. Do oddziału międzynarodowego (tzw. pre-IB) może kandydować absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej lub absolwent odpowiadającej szkoły funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa.
 2. Przyjęcie do oddziału międzynarodowego (tzw. pre-IB) odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737) oraz corocznego regulaminu rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do oddziału międzynarodowego (tzw.pre-IB) jest przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego (na poziomie A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i uzyskanie z niego pozytywnego wyniku.

 

§ 81

 1. Przyjęcie kandydata do klasy trzeciej realizującej program matury międzynarodowej w danym roku szkolnym odbywa się na podstawie regulaminu z uwzględnieniem przepisów IBO.
 2. Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy trzeciej realizującej program matury międzynarodowej jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:
 1. uzyskanie po klasie drugiej (tzw. pre-IB) w PLO III w Opolu promocji do klasy programowo wyższej,
 2. podpisanie deklaracji woli przystąpienia do programu matury międzynarodowej,
 3. złożenie deklaracji wyboru przedmiotów do realizacji w oddziale IB DP.
 1. Kandydat spoza szkoły może być przyjęty do klasy realizującej program matury międzynarodowej, jeżeli oddział posiada wolne miejsca i jeśli spełnił poniższe  wymogi:
 1. ukończył klasę drugą w innej szkole ponadpodstawowej,
 2. zaliczył sprawdzian kompetencji językowych (na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 3. podpisał deklarację woli przystąpienia do programu matury międzynarodowej,
 4. złożył deklarację wyboru przedmiotów do realizacji w oddziale IB DP.

 

Rozdział 5

System oceniania klasyfikowania i egzaminowania w oddziale międzynarodowym

§ 82

 1. W klasie I i II oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III w Opolu oceny z zajęć edukacyjnych bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne oraz końcowe ustalane są w skali 1 do 6, gdzie 1 to ocena niedostateczna, a 6 to ocena celująca.
 2. W klasie III i IV (realizującej IB DP) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel przechowuje do czasu ukończenia przez ucznia nauki w programie IB DP. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel udostępnia prace do wglądu oraz uzasadnia ocenę.
 2. W ocenianiu obowiązują zasady:
 1. zasada częstotliwości i systematyczności,
 2. zasada jawności kryteriów – na początku I semestru programu IB DP uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie zostają zapoznani z:
 1. kryteriami oceniania przyjętymi przez IBO,
 2. zakresem materiału z każdego przedmiotu zgodnie z programem wybranym na cztery semestry przez nauczyciela,
 3. formami pracy podlegającymi ocenie.
 1. Uczeń oddziału międzynarodowego otrzymuje świadectwa potwierdzające ukończenie odpowiednio klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, a po klasie czwartej – świadectwo ukończenia szkoły. W związku z tym określa się sposób przeliczania ocen wystawionych zgodnie
  z systemem oceniania obowiązującym w programie IB na system polski:


 

Rozdział 6

Finansowanie

§ 83

 1. Koszty kształcenia w oddziale międzynarodowym, przekraczające wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu ponosi Miasto Opole.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą koszty zakupu podręczników i kalkulatorów graficznych niezbędnych do realizacji programu oraz opłaty za egzaminy maturalne IB (opłata jest kwotą ustaloną przez organizację IB).

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.