Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Rodzic \ Procedura ubiegania się o ITN


Indywidualny Tok Nauki

Zachęcamy do składania wniosku na
Indywidualny Tok Nauki

•    Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 19.12.2001 roku o przyznanie ITN mogą starać się uczniowie po upływie co najmniej jednego roku nauki, mający szczególne predyspozycje przedmiotowe oraz osiągnięcia w nauce danego przedmiotu.
•    Z wnioskiem o ITN może  wystąpić do Dyrektora szkoły: uczeń pełnoletni lub za pisemną zgodą rodziców, rodzice, nauczyciel przedmiotu, wychowawca klasy.
•    Do wniosku (podania) należy dołączyć:
opinię wychowawcy klasy oraz nauczyciela przedmiotu o predyspozycjach, możliwościach i osiągnięciach ucznia.
Do sekretariatu – do 31 maja 2021r. – proszę składać KOMPLET DOKUMENTÓW. Uczniowie występujący po raz pierwszy o ITN zostaną skierowani do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
•    Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do opracowania indywidualnego programu nauki dla danego ucznia.
•    Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zezwala na ITN na czas określony – nie krócej niż jeden rok szkolny oraz wyznacza nauczyciela - opiekuna i ustala jego zakres obowiązków.
•    Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.


Proszę zainteresowanych uczniów o kontakt
z ewentualnym nauczycielem – opiekunem
oraz składanie kompletu dokumentacji
(Wzór podania w załączeniu [ pobierz ])
do dnia 31 maja  2021.
Skierowania do poradni otrzymają uczniowie
po akceptacji wniosku ITN przez Radę Pedagogiczną.

 

Do 31.V.2021r. w sekretariacie szkoły należy złożyć:

  • podanie do dyrektora szkoły o przyznanie ITN z danego przedmiotu z uzasadnieniem zgodnym z Rozporządzeniem MENiS z 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauk wraz z  klauzulą zgody na przebadanie ucznia w Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnych z zapisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002e. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • opinię nauczyciela przedmiotu dotyczącą ITN,
  • opinię wychowawcy o uczniu,

Uczniowie składają do sekretariatu szkoły
kompletną dokumentację.

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.