Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

O szkole \ Partnerzy


Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za okres od od 1.01.2007 – 31.12.2007

Nazwa stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego
Siedziba i adres:
ul. Dubois 28
45-070 Opole

Data wpisu w KRS i numer KRS i numer REGON:
27.01.2005
KRS: 0000227281
REGON: 190009008

Członkowie Zarządu:
Irena Koszyk, ul. Polna 13, 46-064 Domecko.
Marek Leśniak, ul. Sądowa 2, 46-300 Olesno.
Jolanta Ślemp, ul. Żwirki i Wigury 5/1, 45-080 Opole.
Violeta Zajączkowska, ul. Wielkopolska 9, 45-309 Opole.
Emilia Nowak, ul. Moniuszki 31a/1, 49-340 Lewin Brzeski.

  

Cele statutowe Stowarzyszenia:

  • tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i uczniami szkół stowarzyszonych;
  • podnoszenie poziomu nauczania i wychowania w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych;
  • upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego;
  • pobudzanie pedagogów do twórczej i zaangażowanej pracy;
  • wzmacnianie postaw organizacyjno-społeczenych i prawnych dla pożądanych inicjatyw oświatowych;
  • projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania i wychowania;
  • tworzenie szkół autorskich;
  • wypracowywanie skutecznych metod doskonalenia zawodowego;
  • gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów i szkół.

Zakres działalności statutowej:

W ramach działalności statutowej SSI RO w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zorganizowane zostały następujące seminaria szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół należących do stowarzyszenia:

16.02.2007 r. – Opole – organizator seminarium Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu. Problematyka seminarium: Nadzór pedagogiczny dyrektora – dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej przez nauczyciela, Program rozwijania i wspierania zainteresowań, uzdolnień i zdolności uczniów, Realizacja edukacji patriotycznej w szkołach podstawowych.

1-2.06.2007 r. – Olesno – organizator seminarium - Zespół Szkół w Oleśnie. Problematyka seminarium: Wychowanie – problem społeczny, wyzwanie naszych czasów, Z jakimi zachowaniami wychowanków borykają się wychowujący?, Na jakie przeszkody napotykają wychowujący w realizacji procesu wychowawczego?, Jakiej pomocy i od kogo oczekują wychowujący dzieci i młodzież?, Priorytety w kształtowaniu osobowości wychowanków, Różne formy zajęć a rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. 

09.11.2007 r. – Opole – organizator seminarium – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu. Problematyka seminarium: Od słów do czynów. Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1918.(w programie seminarium były między innymi wystąpienia: dr. Wacław Panka – Mazurek Dąbrowskiego – między historią a muzyką, dr hab. Barbary Kubis – Pierwszym jego pragnieniem jest stać się na nowo niepodległym narodem. Wojsko Księstwa Warszawskiego w świetle wybranych pamiętników z epoki, dyr. Joanna Raźniewska - Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my giniemy. Symboliczny wymiar Mazurka Dąbrowskiego.

10.11.2007 r. – Ozimek  – organizator seminarium – GZS w Ozimku. Problematyka seminarium: Nowoczesne metody kształcenia w przedmiotach naukowo-badawczych.

Ponadto w 2007 r. Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego wydało książkę: Zmieniamy siebie i swoją szkołę. Rzecz o wspólnym trwaniu i działaniu. Nauczanie wychowujące, pod red. Ireny Koszyk, Opole 2007, ss. 290 (Publikacja recenzowana przez dr Stanisławę Włoch z Instytutu Studiów Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego).      

Organizatorami wszystkich seminariów były szkoły członkowskie Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.
 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia.
                
W Stowarzyszeniu nikt nie jest zatrudniony i nikt nie pracuje na etacie.

Stowarzyszeniu w okresie, którego dotyczy roczne sprawozdanie nie zostały zlecone działania przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne), a tym samym nie powstały skutki finansowe tej działalności.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola.


             
Członkowie zarządu

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.