Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Rekrutacja


Regulamin i terminarz rekrutacji do klas pierwszych

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej–Curie w Opolu w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie:
- art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.);
- rozporządzenia MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek 
i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
- zarządzenia nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów 
dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 (załącznik nr 1);
- zarządzenia nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2023/2024
w województwie opolskim.


Postępowanie kwalifikacyjne:


1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – wicedyrektor PLO III w Opolu
– członkowie komisji:
• wychowawcy przyszłych klas pierwszych
• doradca zawodowy
• administrator systemu
• inni nauczyciele


2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły. 


3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (26 osób). 


4. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru.


5.  W roku szkolnym 2024/2025 w PLO nr III zostaną utworzone następujące klasy:


1 A – uniwersytecka klasa o profilu społeczno-psychologicznym


•    kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język polski, WOS i trzeci przedmiot w zależności od grupy: historia w grupie społecznej i biologia w grupie psychologicznej.
•    Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
•    Kierunkowe zajęcia dodatkowe: podstawy prawa i podstawy psychologii (w zależności od grupy).
•    Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałami Uniwersytetu Opolskiego: Nauk Społecznych, Prawa i Administracji.
•    Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych m. in. prawo, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, filologia polska.


1 B – klasa lekarska, biologiczno-chemiczna pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu    
        Opolskiego


•    Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia i matematyka.
•    Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
•    Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych na uczelni przygotowujących do studiów medycznych.
•    Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych, farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.


1 C – ODDZIAŁ MIĘDZYNARDOWY z certyfikatem International Baccalaureate Diploma Programme


•    Klasa 1 i 2 z wykładowym językiem angielskim o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym, z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii oraz zajęciami uzupełniającymi te przedmioty o nauczanie ich w języku angielskim i przedmioty przygotowujące do IB DP realizowanego w klasie 3 i 4 pełnego programu tzw. matury międzynarodowej.
•    Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
•    W klasie 3 i 4 realizowany jest program dyplomowy matury międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma Programme, łączący przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych, włączający tematyczne projekty edukacyjne.
 

1 D – klasa matematyczno-informatyczna


•    Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka i trzeci przedmiot 
w zależności od grupy: fizyka lub geografia.
•    Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
•    Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
•    Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne 
i ekonomiczne (np. ekonomia, bankowość, administracja, zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki gospodarcze).


Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
 
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej  na podstawie imiennego zaświadczenia.
 
2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału międzynarodowego 
po spełnieniu wszystkich warunków i uzyskaniu pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są  laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego (na podstawie imiennego zaświadczenia).

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. (plus dodatkowe 10 pkt do kl. 1C).

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą:
 
1. Wyniki egzaminu po szkole podstawowej:


a) język polski – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35,
b) matematyka – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35,
c) języka obcego nowożytnego – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3.


2. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przeliczone są w stopniu:


1. celujący – 18 pkt
2. bardzo dobry – 17 pkt
3. dobry – 14 pkt
4. Dostateczny – 8 pkt
5. dopuszczający – 2 pkt


W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu społeczno-psychologicznym (1 A) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:


1.    język polski
2.    matematyka
3.    wiedza o społeczeństwie
4a.  historia w grupie społecznej
4b.  biologia w grupie psychologicznej

W przypadku kandydatów do klasy lekarskiej (1 B) brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:


1.    język polski
2.    matematyka
3.    biologia
4.    chemia


W przypadku kandydatów do oddziału międzynarodowego (1 C) brane będą pod uwagę oceny 
z następujących przedmiotów:


1.    język polski
2.    matematyka
3.    biologia
4.    chemia


Ponadto kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Kandydat musi zaliczyć test na minimum 4 pkt (na 10 możliwych), aby zostać zakwalifikowanym do oddziału.

Zwolnieniu z testu są laureaci lub finaliści Olimpiady Języka Angielskiego oraz laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, ale muszą złożyć wniosek do szkoły w terminie od 16 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00 i ksero zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.
Test z języka angielskiego na poziomie A2+.


Termin sprawdzianu kompetencji językowych jest ustalony w Regulaminie i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
Drugi termin przeprowadzenia testu kompetencji językowych jest wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do niego  w pierwszym terminie.


W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu matematyczno-informatycznym (1 D) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:


1.    język polski
2.    matematyka
3.    informatyka
4a. fizyka w grupie fizycznej
4b. geografia w grupie geograficznej


3.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 
4.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
 
5.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max. 18 pkt.:

 
1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,


2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;


3) za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) i 2), artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
a) międzynarodowym – 1, 2, 3, 4, 5 i 6 miejsce – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – 1, 2, 3, 4 i 5 miejsce – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – 1, 2 i 3 miejsce – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – 1 i 2 miejsce – przyznaje się 1 punkt.


W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu  oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.


Uwaga! Brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie decyduje dyrektor szkoły podstawowej.


Terminarz rekrutacji na 2024/2025:
•    od 16 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - do wszystkich klas oprócz 1C - oddziału międzynarodowego (logowanie do systemu).


•    od 16 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1C - oddziału międzynarodowego - International Baccalaureate Diploma Programme (logowanie do systemu). 


•    5 czerwca 2024 r. godz. 12.00 - 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (I termin).


•    19 czerwca 2024 r. godz. 12.00 - 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (II termin) wyłącznie dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.


•    13 czerwca 2024 r. godz. 12.00 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla I terminu).


•    25 czerwca 2024 r. godz. 12.00 – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla II terminu).


•    od 21 czerwca 2024 r.  do 05 lipca 2024 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopie) i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie). Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą składać oryginały świadectw i zaświadczeń.


•    12 lipca 2024 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


•    od 12 do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej.


•    19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 
Tryb odwoławczy
 
1. W terminie do 23 lipca 2024 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej PLO III w dniu 26 lutego 2024 r.
 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.