Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu

 

Rekrutacja


Wewnątrzszkolny regulamin i terminarz rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu w roku szkolnym 2021/2022


Na podstawie:
- art. 154 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996 ze zm.);

- rozporządzenia MEN z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;

- zarządzenia nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 r.

- § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Postępowanie kwalifikacyjne:
 
1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – wicedyrektor PLO III w Opolu
– członkowie komisji:
• wychowawcy przyszłych klas pierwszych
• doradca zawodowy
• administrator systemu
• inni nauczyciele
 
2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły.
 
3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (28 osób).
 
4. W roku szkolnym 2021/2022 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru.
 
5.  W roku szkolnym 2021/2022 w PLO nr III zostaną utworzone następujące klasy o ukierunkowaniu:

I A – klasa społeczno-psychologiczna

 • kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język polski, WOS i trzeci przedmiot w zależności od grupy: historia w grupie społecznej i biologia w grupie psychologicznej.
 • Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
 • Kierunkowe zajęcia dodatkowe: podstawy prawa i podstawy psychologii (w zależności od grupy).
 • Klasa pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego, wydziałów Nauk Społecznych, Prawa i Administracji oraz Filologicznego.
 • Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych m. in. prawo, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, filologia polska.
 • siatki [ pobierz ]

I B – klasa lekarska

 • Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia i matematyka.
 • Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
 • Klasa pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Klasę charakteryzuje wysoki poziom nauczania przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych na uczelni przygotowujących do studiów medycznych.
 • Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych, farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.
 • siatki [ pobierz ]

I C – klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym

 • Rozszerzenie z matematyki, biologii i chemii oraz dodatkowe zajęcia uzupełniające te przedmioty o nauczanie w języku angielskim.
 • Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
 • Klasa o wyjątkowym profilu bilingwalnym, łącząca przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych (CLIL), realizująca tematyczne projekty edukacyjne.
 • siatki [ pobierz ]

UWAGA! Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki (jesteśmy w trakcie weryfikacji) możliwe będzie przekształcenie części klasy IC w klasę Pre-IB, będącą klasą wstępną do programu dyplomowego Matury Międzynarodowej (Diploma Programme International Baccalaureate) realizowanego w 3 i 4 klasie.

I D – klasa matematyczno-informatyczna

 • Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka i fizyka.
 • Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
 • Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
 • Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne.
 • siatki [ pobierz ]

I E - klasa ekonomiczna

 • Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, geografia i język angielski.
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język hiszpański.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Rozszerzenie z języka angielskiego pozwoli rozwinąć kompetencje z zakresu komunikacji biznesowej.
 • Absolwenci tej klasy mogą wybrać m. in. takie kierunki studiów jak: ekonomia, bankowość, administracja, zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki gospodarcze na uczelniach krajowych i zagranicznych.
 • siatki [ pobierz ]

 

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
 
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej  na podstawie imiennego zaświadczenia.
 
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego po spełnieniu wszystkich warunków i uzyskania pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są  laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. (plus dodatkowe 10 pkt do kl. 1C).

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą:
 
1. Wyniki egzaminu po szkole podstawowej:
a) język polski – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35,
b) matematyka – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35,
c) języka obcego nowożytnego – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3.
 
2. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przeliczone są w stopniu:
1. celujący – 18 pkt
2. bardzo dobry -17 pkt
3. dobry – 14 pkt
4. dostateczny- 8 pkt
5. dopuszczający – 2 pkt
 
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu społeczno-psychologicznym (I A) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. wiedza o społeczeństwie
  4a.  historia w grupie społecznej
  4b.  biologia w grupie psychologicznej


W przypadku kandydatów do klasy lekarskiej (I B) brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia


W przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej (I C) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. biologia
 4. chemia

Ponadto kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Wypełnioną kartę zgłoszenia na test należy przesłać na adres e-mail szkoły sekretariat@lo3.opole.pl w terminie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00. Kandydat musi zaliczyć test na minimum 4 pkt (na 10 możliwych), aby zostać zakwalifikowanym do oddziału.

Zwolnieniu z testu są laureaci lub finaliści Olimpiady Języka Angielskiego oraz laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, ale muszą złożyć wniosek do szkoły w terminie od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 i ksero zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego.


Test z języka angielskiego na poziomie A2+.

Termin sprawdzianu kompetencji językowych jest ustalony w Regulaminie i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Drugi termin przeprowadzenia testu kompetencji językowych jest wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do niego  w pierwszym terminie.
 
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu matematyczno–informatycznym (I D) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. informatyka
 4. fizyka
   

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu ekonomicznym (I E) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. geografia


3.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 
4.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 
5.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max. 18 pkt.:
 
1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
 2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 
3) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) i 2), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
 
a) międzynarodowym – 1, 2, 3 miejsce– przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – 1,2, 3 miejsce – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - 1 miejsce – przyznaje się 1 punkt.
 
W przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.
  
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu  oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
  
Uwaga! Brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
 

Terminarz rekrutacji na 2021/2022:

 • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - do wszystkich klas oprócz 1C dwujęzycznej (logowanie do systemu).
 • od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1C dwujęzycznej  (logowanie do systemu) oraz przesłanie karty zgłoszenia na test z języka angielskiego na adres e-mail szkoły sekretariat@lo3.opole.pl.
 • 9 czerwca 2021 r. godz. 12.00 - 13.00 - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (I termin).
 • 23 czerwca 2021 r. godz. 12.00 - 13.00 - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (II termin) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.
 • 15 czerwca 2021 r. godz. 12.00 - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla I terminu).
 • 29 czerwca 2021 r. godz. 12.00 - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dla II terminu).
 • od 25 czerwca 2021 r.  do 14 lipca 2021 r.  do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopie*) i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie*).  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą składać oryginały świadectw i zaświadczeń.
 • 13 i 14 lipca 2021 r. do godz. 14.00 - weryfikacja danych o osiągnięciach.
 • 22 lipca 2021 r. do godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego*, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

______________________
  
* Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu w wersji papierowej (obowiązuje dystans 2 m od innych osób oraz noszenie  maseczek)
 

 

Tryb odwoławczy

 
1. W terminie do 5 sierpnia  2021 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej PLO III w dniu 28 lutego 2021 r.

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.