X

Ta strona używa cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki internetowej.

Zamknij okienko

 

 Szanowni Państwo,

użytkownicy naszej strony internetowej,

bardzo przepraszamy za niedogodności związane z zamianą czcionek i zmianami zapisów –

spowodowane jest to starym programem i prosząc o cierpliwość,

informujemy o przygotowywanej nowej formie strony www. Opolskiej Trójki.

 

UWAGA !
 
W DNIACH: 14.07. - 30.07. 2020r. SEKRTARIAT PLO III BĘDZIE NIECZYNNY.
 

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZAŁATWIENIE EWENTUALNYCH SPRAW.
 
 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie

 
 

Dzisiaj jest niedziela, 12 lipiec 2020r,

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja do 4-letniego liceum (po szkole podstawowej)

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr III
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu w roku szkolnym 2019/2020
Klasy ponadpodstawowe

 
Na podstawie:
- art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2018 r., poz.996 ze zm.) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.)

- rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.
- zarządzenia nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzenia nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r.
 

Postępowanie kwalifikacyjne:
 
1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie:
– przewodniczący komisji – wicedyrektor ZSO w Opolu
– członkowie komisji:
• wychowawcy przyszłych klas pierwszych
• doradca zawodowy
• nauczyciel informatyki (jako administrator systemu)
• inni nauczyciele
 
2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły.
 
3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (28 osób).
 
4. W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru. [ opolskie.edu.com.pl ]
 
5.  W roku szkolnym 2019/2020 w PLO nr III zostaną utworzone następujące klasy ponadpodstawowe:
 


1 A– uniwersytecka klasa o profilu społeczno-humanistycznym – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Kierunkowezajęcia dodatkowe: kultura języka, podstawy psychologii, podstawy prawa, język łaciński. Uczniowie tej klasy współpracują z Wydziałami Uniwersytetu Opolskiego:Nauk Społecznych, Prawa i Administracji i Filologicznym.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach humanistycznych m. in. prawo, socjologia, pedagogika, psychologia, filologia polska, historia, dziennikarstwo.
[siatka]

1B – lekarska, pod patronatem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia i matematyka. Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).Klasęcharakteryzuje wysoki poziom nauczania przedmiotów kierunkowych, uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych przygotowujących do studiów medycznych na WL UO.
Absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych i farmaceutycznych. [siatka]

1 C– dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim o ukierunkowaniu matematyczno-przyrodniczym, z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii oraz zajęciami uzupełniającymi te przedmioty o nauczanie w języku angielskim. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański).
Klasa o wyjątkowym profilu bilingwalnym, łącząca przygotowanie do szerokiego zakresu kierunków studiów w kraju i za granicą z kształceniem wysokich kompetencji językowych (CLIL), realizująca tematyczne projekty edukacyjne. [siatka]

1 D – oprofilu matematyczno-informatycznym - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, informatyka, trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji (fizyka lub geografia). Języki obce: język angielski i drugi język do wyboru (język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Klasa pod patronatem Wydziału Informatyki Politechniki Opolskiej, która zapewnia uczniom dodatkowe zajęcia na uczelni.
Absolwenci tej klasy wybierają studia politechniczne, informatyczne, matematyczne i ekonomiczne. [siatka]

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
 
1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie imiennego zaświadczenia.

2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą:
 
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
a) język polski (maks. 35 pkt.)
b) matematyka (maks. 35 pkt.)
Przeliczenie: 1% odpowiada 0,35 pkt. za każdą część egzaminu.
c) język obcy nowożytny (maks. 30 pkt.)
Przeliczenie: 1% odpowiada 0,3 pkt. za każdą część egzaminu.
 
2. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału,  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przeliczone są w stopniu:
1. celujący – 18 pkt
2. bardzo dobry -17 pkt
3. dobry – 14 pkt
4. dostateczny- 8 pkt
5. dopuszczający – 2 pkt
 
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu społeczno-humanistycznym (1A) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) historia
b) wiedza o społeczeństwie

 
W przypadku kandydatów do klasy lekarskiej (1B) brane pod uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia

 
W przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznejmatematyczno-przyrodniczej (1C) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia


Ponadto kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do testu predyspozycji z języka angielskiego [karta zgłoszenia] na stronie www.lo3.opole.pl. Kandydat musi uzyskać minimum 4 pkt. (na 10 możliwych), aby zostać zakwalifikowanym do oddziału dwujęzycznego. Test z języka angielskiego na poziomie A2+.

Termin egzaminu jest ustalony w Regulaminie i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Nie ustala się II terminu egzaminu.

Z testu zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.
Osoby zwolnione z testu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły z adnotacją „zwolniony” (laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego).
 
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu matematyczno–informatycznym (1D) brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

- w module pierwszym:
a.) informatyka
b.) fizyka

- w module drugim:
a.) informatyka
b.) geografia

3.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 
4.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3 pkt.
 
5.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – maks. 18 pkt.

 
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
 
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 
 
 - uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu :
 
a) międzynarodowym – 1,2,3 miejsce– przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – 1,2,3 miejsce – przyznaje się 3 punkty
c) wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty
d) powiatowym – 1miejsce – przyznaje się 1 punkt
 
W przypadku,  gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu  oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

W przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga! Brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej .

Terminarz rekrutacji:

(zgodnie z Zarządzeniem nr  5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.)
 
1. Od 15. 04.2019 r. do 20.05.2019 r. - złożenie w szkole karty zgłoszenia na egzamin z predyspozycji językowych  do kl.1C (dwujęzycznej) - karta zgłoszenia pobrana ze strony szkoły.
 
2. 23.05.2019 r., godz. 12:00-13.00 - przeprowadzenie testu predyspozycji zjęzyka angielskiego do klasy 1C dwujęzycznej.

3. 3.06.2019 r., godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu z języka angielskiego.

4. Od 13.05.2019 r. do 21.06.2019 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru (logowanie się do systemu).

5. Od 21.06.2019 r. do 25.06.2019 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie).

6. Do 26.06.2019 r.  - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

7. 11 lipca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

8. Od 11.07.2019 r. do 15.07.2019 r. do godz.12.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

9. 16.07.2019 r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 
10. Od 16.07.2019 r. - postępowanie uzupełniające

 
Tryb odwoławczy
 
1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Regulamin został przyjęty uchwałą  Rady Pedagogicznej ZSO 28 lutego 2019 r. i zamieszczony na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego.
 

« wstecz

 

Liczba odwiedzin: 5624416

© 2010 ZSO Opole